300+ từ vựng tiếng anh theo chủ đề

Dưới đây là kho từ vựng tiếng anh theo chủ đề mà trung tâm anh ngữ EduPass đã tổng hợp lại. Chúc các bạn có những giờ học vui vẻ nhaa.

Từ vựng tiếng anh theo chủ đề động vật

 1. Buffalo /ˈbʌfələʊ/: con trâu
 2. Bull /bʊl/: bò đực
 3. Chick /tʃɪk/: gà con, chim non
 4. Chicken /ˈtʃɪkɪn/: con gà
 5. Calf /kɑːf/: con bê
 6. Cat /kæt/: con mèo
 7. Cow /kaʊ/: bò cái
 8. Dog /dɒɡ/: con chó
 9. Donkey /ˈdɒŋkɪ/: con lừa
 10. Duck /dʌk/: con vịt
 11. Goat /ɡəʊt/: con dê
 12. Goose /ɡuːs/: con ngỗng
 13. Hen /hen/: gà mái
 14. Horse /hɔːs/: con ngựa
 15. Kitten /ˈkɪtən/: mèo con
 16. Lamb /læm/: cừu con
 17. Pig /pɪɡ/: con lợn
 18. Piglet /ˈpɪglət/: lợn con
 19. Puppy /ˈpʌpɪ/: chó con
 20. Rabbit /ˈræbɪt/: con thỏ
 21. Rooster /ˈruːstər/: gà trống
 22. Sheep /ʃiːp/: con cừu
 23. Sow /səʊ/: lợn nái
 24. Canary /kəˈneərɪ/: chim vàng anh
 25. Crane /kreɪn/: sếu
 26. Crow /krəʊ/: quạ
 27. Dove /dʌv/: bồ câu
 28. Eagle /ˈiːgl/: đại bàng
 29. Falcon /ˈfɒlkən/: chim ưng
 30. Flamingo /fləˈmɪŋɡəʊ/: chim hồng hạc
 31. Hawk /hɔːk/: diều hâu
 32. Heron /ˈherən/: diệc
 33. Hummingbird /ˈhʌmɪŋbɜːd/: chim ruồi
 34. Kingfisher /ˈkɪŋfɪʃər/: chim bói cá
 35. Ostrich /ˈɒstrɪtʃ/: đà điểu
  Từ vựng tiếng anh chủ đề động vật
  Từ vựng tiếng anh chủ đề động vật
 36. Owl /aʊl/: cú mèo
 37. Parrot /ˈpærət/: con vẹt
 38. Peacock /ˈpiːkɒk/: con công
 39. Pelican /ˈpelɪkən/: bồ nông
 40. Penguin /ˈpeŋgwɪn/: chim cánh cụt
 41. Pigeon /ˈpɪdʒən/: bồ câu
 42. Sparrow /ˈspærəʊ/: chim sẻ
 43. Stork /stɔːk/: cò
 44. Swan /swɒn/: thiên nga
 45. Turkey /ˈtɜːkɪ/: gà tây
 46. Vulture /ˈvʌltʃər/: kền kền
 47. Woodpecker /ˈwʊdpekər/: gõ kiến
 48. Antelope /ˈæntɪləʊp/: linh dương
 49. Baboon /bəˈbuːn/: khỉ đầu chó
 50. Bat /bæt/: con dơi
 51. Beaver /ˈbiːvər/: con hải ly
 52. Camel /’kæməl/: lạc đà
 53. Cheetah /ˈtʃiːtə/: báo săn
 54. Chipmunk /ˈtʃɪpmʌŋk/: sóc chuột
 55. Chimpanzee /tʃɪmpænˈziː/: tinh tinh
 56. Deer /dɪər/: con hươu
 57. Elephant /ˈelɪfənt/: con voi
 58. Fox /fɒks/: cáo
 59. Giraffe /dʒɪˈrɑːf/: hươu cao cổ
 60. Gnu /nuː/: linh dương đầu bò
 61. Hippopotamus /hɪpəˈpɒtəməs/: hà mã
 62. Hyena /haɪˈiːnə/: linh cẩu
 63. Kangaroo /kæŋɡəruː/: chuột túi
 64. Koala bear /kəʊˈɑːlə beər/: gấu túi
 65. Leopard /ˈlepəd/: báo hoa mai
 66. Lion /ˈlaɪən/: sư tử đực
 67. Lioness /ˈlaɪənɪs/: sư tử cái
 68. Lynx /lɪŋks/: mèo rừng
 69. Mole /məʊl/: chuột chũi
  Từ vựng tiếng anh chỉ đề động vật
 70. Monkey /ˈmʌŋki/: con khỉ
 71. Mouse /maʊs/: con chuột
 72. Panda /ˈpændə/: gấu trúc
 73. Polar bear /ˈpəʊlə beər/: gấu Bắc cực
 74. Porcupine /ˈpɔːkjəpaɪn/: con nhím
 75. Raccoon /rækˈuːn/: gấu trúc Mĩ
 76. Rhinoceros /raɪˈnɒsərəs/: tê giác
 77. Skunk /skʌŋk/: chồn hôi
 78. Squirrel /ˈskwɪrəl/: con sóc
 79. Tiger /ˈtaɪgər/: con hổ
 80. Wolf /wʊlf/: con sói
 81. Zebra /ˈziːbrə/: ngựa vằn
 82. Abalone /æbəˈləʊnɪ/: bào ngư
 83. Carp /kɑːp/: cá chép
 84. Coral /ˈkɒrəl/: san hô
 85. Crab /kræb/: con cua
 86. Dolphin /ˈdɒlfɪn/: cá heo
 87. Eel /iːl/: con lươn
 88. Jellyfish /ˈdʒelɪfɪʃ/: con sứa
 89. Lobster /ˈlɒbstər/: tôm hùm
 90. Mussel /ˈmʌsəl/: con trai
 91. Octopus /ˈɒktəpəs/: bạch tuộc
 92. Otter /ˈɒtər/: rái cá
 93. Seagull /ˈsiːgʌl/: mòng biển
 94. Sea horse /ˈsɪˌhɔrs/: cá ngựa
 95. Seal /siːl/: hải cẩu
 96. Shark /ʃɑːk/: cá mập
 97. Shellfish /ˈʃelfɪʃ/: ốc
 98. Shrimp /ʃrɪmp/: con tôm
 99. Squid /skwɪd/: mực ống
 100. Starfish /ˈstɑːfɪʃ/: sao biển

 

Từ vựng tiếng anh theo chủ đề giáo dục

 1. Music /ˈmjuːzɪk/: Âm nhạc
 2. Lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/: bài học
 3. Exercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài tập
 4. Homework /ˈhoʊmwɜːrk /; home assignment /hoʊm əˈsaɪnmənt /: bài tập về nhà
 5. Research report /rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/, paper /ˈpeɪpər/, article /ˈɑːrtɪkl /: báo cáo khoa học
 6. Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm
 7. Certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate  /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, chứng chỉQualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấp
 8. Credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh thành tích
 9. Cwrite /raɪt/, develop /dɪˈveləp/: biên soạn (giáo trình)
 10. Drop out (of school) /drɑːp aʊt/, học sinh bỏ hDrop-outs /drɑːp aʊts/ : bỏ học
 11. Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: bộ giáo dục
 12. Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: bộ môn
 13. College /ˈkɑːlɪdʒ /: cao đẳng
 14. Mark /mɑːrk /; score /skɔː /: chấm bài, chấm thi
 15. Syllabus /ˈsɪləbəs /(pl. syllabuses): chương trình (chi tiết)
 16. Curriculum /kəˈrɪkjələm/(pl. curricula): chương trình (khung)
 17. Mark /mɑːrk/, score /skɔː / chấm điểm
 18. Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: chủ nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn)
 19. Theme /θiːm /: chủ điểm
 20. Topic /ˈtɑːpɪk/: chủ đề
 21. Technology /tekˈnɑːlədʒi /: công nghệ
 22. Tutorial /tuːˈtɔːriəl /: dạy thêm, học thêm
 23. Train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo
 24. Teacher training /ˈtiːtʃər  ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo giáo viên
 25. Distance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: đào tạo từ xa
  Từ vựng tiếng anh chủ đề giáo dục
 26. Vocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ / : đào tạo nghề
 27. Evaluation /ɪˈvæljueɪt/, measurement /ˈmeʒərmənt/: đánh giá
 28. Mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số
 29. Pass /pæs /: điểm trung bình
 30. Credit / ˈkredɪt/: điểm khá
 31. Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/ điểm giỏi
 32. High distinction /haɪ  dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc
 33. Request for leave (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: đơn xin nghỉ (học, dạy)
 34. University /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /, college /ˈkɑːlɪdʒ /, undergraduate /ˌʌndərˈɡrædʒuət/: đại học
 35. Plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo văn
 36. Geography /dʒiˈɑːɡrəfi/: địa lý
 37. Teaching aids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ dùng dạy học
 38. Pass (an exam) /pæs/: đỗ
 39. Class observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờ
 40. Take /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thi
 41. Realia /reɪˈɑːliə /: giáo cụ trực quan
 42. Civil education /ˈsɪvl ˌedʒuˈkeɪʃn /, civics /ˈsɪvɪks /: giáo dục công dân
 43. Continuing education /kənˈtɪnjuː ˌedʒuˈkeɪʃn /: giáo dục thường xuyên
 44. Course ware /kɔːrs wer /: giáo trình điện tử
 45. Course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình
 46. Class head teacher /klæs hed ˈtiːtʃər /: giáo viên chủ nhiệm
 47. Tutor /tuːtər/: giáo viên dạy thêm
 48. Visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting  teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: giáo viên thỉnh giảng
 49. Classroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: giáo viên đứng lớp
 50. Lesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo án
 51. Birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy khai sinh
 52. Conduct /kənˈdʌkt /: hạnh kiểm
 53. Headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng
 54. School records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl  ˈrekərd bʊk/: học bạ
 55. Materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu
 56. Performance /pərˈfɔːrməns /: học lực
 57. Term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ
 58. Sience (pl. sciences) /ˈsaɪəns /: khoa học tự nhiên (môn học)
 59. Campus /ˈkæmpəs/: khuôn viên trường
 60. Test /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra
 61. Accredit /əˈkredɪt/, accreditation /əˌkredɪˈteɪʃn/: kiểm định chất lượng
 62. Poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kém (xếp loại hs)
 63. Hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá
 64. Graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ tốt nghiệp
 65. Nursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm non
 66. Kindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/, pre-school /prɪ skuːl/: mẫu giáo
 67. Research /rɪˈsɜːrtʃ /, research work /rɪˈsɜːrtʃ wɜːrk /: nghiên cứu khoa học
 68. Break / breɪk/; recess /rɪˈses/: nghỉ giải lao (giữa giờ)
 69. Summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: nghỉ hè
 70. Extra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: ngoại khóa
 71. Enroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /; số lượng học sinh nhập học
 72. Enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập học
 73. Department of studies /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈstʌdiz/: phòng đào tạo
  Từ vựng tiếng anh chủ đề giáo dục
  Từ vựng tiếng anh chủ đề giáo dục
 74. Hall of fame /hɔːl əv feɪm /: phòng truyền thống
 75. Learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương pháp lấy người học làm trung tâm
 76. Cheating /tʃiːtɪŋ/ (in exams): quay cóp (trong phòng thi)
 77. Student management /ˈstuːdnt ˈmænɪdʒmənt /: quản lý học sinh
 78. Post graduate /poʊst ˈɡrædʒuət/: sau đại học
 79. Prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: soạn bài (việc làm của giáo viên)
 80. Textbook /ˈtekstbʊk /: sách giáo khoa
 81. School-yard /skuːl jɑːrd /: sân trường
 82. Provincial department of education /prəˈvɪnʃl dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: sở giáo dục
 83. Master /ˈmæstər /: thạc sĩ
 84. Education inspector /ˌedʒuˈkeɪʃn ɪnˈspektər /: thanh tra giáo dục
 85. Group work /ɡruːp wɜːrk/: theo nhóm
 86. Physical education /ˈfɪzɪkl ˌedʒuˈkeɪʃn/: thể dục
 87. Best students’ contest /best ˈstuːdnts ˈkɑːntest /: thi học sinh giỏi
 88. University/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinh đại học, cao đẳng
 89. High school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp THPT
 90. Final exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp
 91. Objective test /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệm

Từ vựng tiếng anh theo chủ đề nghề nghiệp

 1. Accountant: kế toán
 2. Actuary: chuyên viên thống kê
 3. Advertising executive: trưởng phòng quảng cáo
 4. Architect: kiến trúc sư
 5. Artist: nghệ sĩ
 6. Astronaut: phi hành gia
 7. Astronomer: nhà thiên văn học
 8. Auditor: Kiểm toán viên
 9. Baggage handler: nhân viên phụ trách hành lý
 10. Baker: thợ làm bánh
 11. Bank clerk: nhân viên ngân hàng
 12. Barber: thợ cắt tóc
 13. Barrister: luật sư bào chữa
 14. Beautician: nhân viên làm đẹp
 15. Bodyguard: vệ sĩ
 16. Bricklayer/ Builder: thợ xây
 17. Businessman: doanh nhân
 18. Butcher: người bán thịt
 19. Butler: quản gia
 20. Carpenter: thợ mộc
 21. Cashier: thu ngân
  Từ vựng tiếng anh chủ đề nghề nghiệp
 22. Chef: đầu bếp trưởng
 23. Composer: nhà soạn nhạc
 24. Customs officer: nhân viên hải quan
 25. Dancer: diễn viên múa
 26. Dentist: nha sĩ
 27. Detective: thám tử
 28. Diplomat/ Diplomatist: nhà ngoại giao
 29. Doctor: bác sĩ
 30. Driver: lái xe
 31. Economist: nhà kinh tế học
 32. Editor: biên tập viên
 33. Electrician: thợ điện
 34. Engineer: kỹ sư
 35. Estate agent: nhân viên bất động sản
 36. Farmer: nông dân
 37. Fashion designer: nhà thiết kế thời trang
 38. Film director: đạo diễn phim
 39. Financial adviser: cố vấn tài chính
 40. Fireman: lính cứu hỏa
 41. Fisherman: ngư dân
 42. Fishmonger: người bán cá
 43. Florist: người trồng hoa
 44. Greengrocer: người bán rau quả
 45. Hairdresser: thợ làm đầu
 46. Homemaker: người giúp việc nhà
 47. HR manager/ Human resources manager: trưởng phòng nhân sự
 48. Illustrator: họa sĩ vẽ tranh minh họa
 49. Investment analyst: nhà phân tích đầu tư
 50. Janitor: người dọn dẹp, nhân viên vệ sinh
 51. Journalist: nhà báo
 52. Judge: quan tòa
 53. Lawyer: luật sư nói chung
 54. Lifeguard: nhân viên cứu hộ
 55. Magician: ảo thuật gia
 56. Management consultant: cố vấn ban giám đốc
 57. Manager: quản lý/ trưởng phòng
 58. Marketing director: giám đốc marketing
 59. Midwife: nữ hộ sinh
 60. Model: người mẫu
 61. Musician: nhạc công
 62. Nurse: y tá
 63. Office worker: nhân viên văn phòng
 64. Painter: họa sĩ
 65. Personal assistant (PA): thư ký riêng
  Từ vựng tiếng anh chủ đề nghề nghiệp
 66. Pharmacist: dược sĩ
 67. Photographer: thợ ảnh
 68. Pilot: phi công
 69. Plumber: thợ sửa ống nước
 70. Poet: nhà thơ
 71. Police: cảnh sát
 72. Postman: người đưa thư
 73. Programmer: lập trình viên máy tính
 74. Project manager: quản lý dự án
 75. Psychologist: nhà tâm lý học
 76. Rapper: ca sĩ nhạc rap
 77. Receptionist: lễ tân
 78. Recruitment consultant: chuyên viên tư vấn tuyển dụng
 79. Reporter: phóng viên
 80. Sales assistant: trợ lý bán hàng
 81. Salesman/ Saleswoman: nhân viên bán hàng
 82. Sea captain/ Ship’s captain: thuyền trưởng
 83. Secretary: thư ký
 84. Security officer: nhân viên an ninh
 85. Shopkeeper: chủ cửa hàng
 86. Singer: ca sĩ
 87. Software developer: nhân viên phát triển phần mềm
 88. Soldier: quân nhân
 89. Stockbroker: nhân viên môi giới chứng khoán
 90. Tailor: thợ may
 91. Tattooist: thợ xăm mình
 92. Telephonist: nhân viên trực điện thoại
 93. Tour guide/ Tourist guide: hướng dẫn viên du lịch
 94. Translator/ Interpreter: phiên dịch viên
 95. Vet/ Veterinary surgeon: bác sĩ thú y
 96. Waiter: bồi bàn nam
 97. Waitress: bồi bàn nữ
 98. Welder: thợ hàn
 99. Worker: công nhân
 100. Writer: nhà văn

 

Trung tâm anh ngữ quốc tế EduPass mang đến chương trình tiếng anh đặc biệt với phương pháp học hoàn toàn mới và cam kết 100% giáo viên bản ngữ với các khoá học tiếng anh dành cho trẻ em, khóa học IELTS, khóa học giao tiếp, dành cho người đi làm và sinh viên

Xem thêm: 

 

 

TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ EDUPASS

Địa chỉ: 206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Website: https://edupass.edu.vn/

Hotline: 0918.803.385

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *