giảng viên edupass

Thầy David O’Hare

Giám Đốc Học Thuật

Cựu giảng viên Đại Học Gachon University tại Hàn Quốc.

Cô Stephanie Lilly

Giám đốc chương trình IELTS

Thạc Sỹ Giáo Dục – University of the People

Thầy Raymond Fuorry

Giảng Viên IELTS