giảng viên edupass

David O’Hare

Giám Đốc Học Thuật

Cựu giảng viên Đại Học Gachon University tại Hàn Quốc.

Thầy Raymond Fuorry

Giám đốc Học thuật chương trình IELTS

Có chứng chỉ giảng dạy và chấm thi IELTS do Cambridge cấp.